Polityka prywatności

Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

przez Dzikie historie Anna Przyczka z siedzibą w Pułtusku.

Dzikie historie przykładają ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam informacji. Jednym z podstawowych obowiązków Administratora jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

§1. Podstawowe definicje

Administrator danych osobowych (dalej jako Administrator lub Dzikie historie) – Dzikie historie Anna Przyczka z siedzibą w Pułtusku przy ulicy Pana Tadeusza 6/15 , 06-100 Pułtusk, NIP 5681604226,, REGON 383426127

 1. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 2. Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
 3. modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
 4. Polityka – niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

§2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora

 

 1. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Dzikie historie jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Dzikie historie przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Dzikie historie realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.
 2. Do danych osobowych, przetwarzanych przez Dzikie historie należą: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, NIP lub PESEL i adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku podania tych danych w celu np. umieszczenia ich na fakturze

§3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Naszym celem jest zachowanie przejrzystości w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których Dzikie historie przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator danych. Poniżej przedstawiamy podstawy prawne przetwarzania i kategorie operacji dokonywanych w zakresie przetwarzania danych wraz z ich opisem.
 
 1. Cele Dane osobowe, uzyskane od klientów, potencjalnych klientów, dostawców, współpracowników lub potencjalnych współpracowników lub innych stron trzecich, jak również osób fizycznych będących ich reprezentantami lub współpracujących z nami w ich imieniu, przetwarzamy w zakresie niezbędnym w celu świadczenia przez nas usług związanych z szeroko pojętą działalnością rekreacyjno- turystyczną (wynajem całorocznych domów nad jeziorem), a także procesów poprzedzających realizacje rezerwacji tj. komunikacja i marketing naszych usług.
  Zakres ten zawiera, ale nie jest ograniczony do:
  1) Przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Dzikie historie;
  2) Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się̨ z Dzikie historie w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się̨ uwagami dotyczącymi usług lub produktów Dzikie historie.
  3) Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się̨ z Dzikie historie w celu rezerwacji miejsca pod wynajem i z którymi zawierane są umowy najmu i/lub organizacji imprez na terenie obiektu Dzikie historie.

   

 2. Podstawy prawne przetwarzania
  1) Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami oraz współpracowników opiera się na:
  – usprawiedliwionym interesie Dzikie historie , jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)
  – zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing)
  – wykonania zawartej umowy
  – obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

  2) Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami/potencjalnymi współpracownikami opiera się na:
  – usprawiedliwionym interesie Dzikie historie , jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych)
  – zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing)

 3. Dobrowolność
  Standardowa odsłona strony internetowej Dzikie historie nie powoduje konieczności podawania danych osobowych, jednakże Administrator może wymagać przesłania określonych danych, jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych usług lub działań. Wyrażenie zgody i wybór preferowanej formy kontaktu są całkowicie dobrowolne. Jednak aby móc przekazywać́ Państwu informacje za pośrednictwem wybranego kanału komunikacyjnego, potrzebujemy danych oznaczonych jako obowiązkowe, w formularzu kontaktowym.
 4. Automatyczne gromadzenie informacji
  W niektórych przypadkach Administrator wykorzystuje lub planuje wykorzystywać narzędzia służące automatycznemu gromadzeniu informacji takie jak cookie, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej. Takie działania pozwolą nam udoskonalić ofertę, funkcjonalność strony oraz poprawić wydajność naszych działań marketingowych.

  Należy zauważyć, że nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają nam zidentyfikować konkretnego użytkownika, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail użytkownika.

 5. Adresy IP
  Adres IP stanowi indywidualny numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane między innymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.

 6. Narzędzia lokalizacyjne
  Dzikie historie może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane w celu dostarczenia użytkownikom informacji o usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację. Są one także gromadzone w celu doskonalenia naszych produktów i usług opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych.

 7. Widgety i aplikacje społecznościowe
  Na stronie internetowej Dzikie historie mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich (Facebook). Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Administrator nie ma wpływu i nie bierze odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych osobowych użytkowników.

 8. Czas przetwarzania danych
  Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych:

  1) w przypadku, gdy Dzikie historie przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
  2) w przypadku, gdy Dzikie historie przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  3) w przypadku, gdy Dzikie historie , przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
  4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

 9. Bezpieczeństwo danych osobowych
  1) W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator zapewnia pełną możliwą ochronę techniczną i informatyczną – stosowanie programów antywirusowych, anty-malware, ograniczenia w dostępie do urządzeń, na których przetwarzane są dane osobowe, wyłącznie dla osób upoważnionych oraz maksymalnego ograniczenia liczby tych osób. Dzikie Historie niezwłocznie i bezpowrotnie usuwa ze wszelkich nośników te dane osobowe, co do których ustały podstawy ich przetwarzania lub przetwarzanie ich stało się bezcelowe. Administrator zapewnia również pełną i możliwą fizyczną ochronę nośników danych oraz pomieszczeń, w jakich znajdują się urządzenia, służące do przetwarzania danych osobowych.
  2) Dzikie historie prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych systemów zabezpieczeń danych osobowych. W razie konieczności Dzikie historie wdraża dodatkowe środki i rozwiązania, służące zwiększeniu zakresu bezpieczeństwa danych osobowych.

 10. Udostępnianie danych osobom trzecim
  Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i określają w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Dzikie historie powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych, dane te przetwarza. Niniejszym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Dzikie historie przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:
  1) podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  2) dostawcy usług hostingowych;
  3) dostawcy usług oprogramowania księgowego i komputerowego;
  4) podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe;
  5) wykonawcy i podwykonawcy współpracujący z Dzikie historie w ramach realizacji działalności podstawowej;
  6) podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych;
  7) firmy windykacyjne;
  Przy czym informujemy, iż dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu i zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 11. Przekazywanie danych osobowych państw nienależących do UE/EOG
  Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 12. Prawa przysługujące podmiotom, których dane dotyczą i sposób ich realizacji
  Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Dzikie historie jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem email: info@dzikiehistoriemlynik.pl. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień, po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

 13. Dostęp do danych osobowych Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: info@dzikiehistoriemlynik.pl

 14. Zmiana danych osobowych
  Zmiany, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych, które przetwarza Dzikie historie można dokonać poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail: info@dzikiehistoriemlynik.pl.

 15. Wycofanie zgody
  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres: info@dzikiehistoriemlynik.pl.

 16. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  1) Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
  2) Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:
  – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
  – dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
  3) Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.
  4) Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

 17. Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych
  1) W przypadku chęci realizacji prawa do usunięcia danych osobowych, należy wysłać maila na adres: info@dzikiehistoriemlynik.pl.
  2) Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Dzikie historie albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Dzikie historie . Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  3) Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 18. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi
  Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii prosimy o przesłanie w formie pisemnej wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: info@dzikiehistoriemlynik.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi bez uzasadnionej zwłoki. Osoby, których dane osobowe przetwarza Dzikie historie mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) ( art. 77 RODO).

 19. Zmiany Polityki prywatności
  Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na zmiany w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, wytyczne organów nadzorczych czy działania własne podejmowane w związku z polepszeniem ochrony danych osobowych i zmianami organizacyjnymi dotyczącymi Administratora Danych. 
 

pl_PLPolish