Regulamin rezerwacji

Złożenie rezerwacji

 1. Rezerwacja dotyczy pobytu w Dzikie Historie Młynik, ul. Młynik 1, 11-731 Sorkwity,
 2. Dzikie Historie Młynik przyjmuje rezerwacje po zgłoszeniu:

  ● telefonicznym: +48 509034662
  ● mailowym: info@dzikiehistoriemlynik.pl
  ● mailowym – przy pomocy formularza rezerwacji: www.dzikiehistoriemlynik.pl
  ● on-line przez stronę www.slowhop.pl

 3. Osobami rezerwującymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W celu dokonania rezerwacji Osoba rezerwująca jest zobowiązana do podania prawidłowych danych: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, wybraną ofertę, ilość osób oraz termin pobytu.
 5. W trakcie dokonywania rezerwacji Osoba rezerwująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Dzikie Historie Młynik.
 6. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
  WE („RODO”), w celach realizacji umowy najmu.
 7. Administratorem danych osobowych jest Dzikie Historie Anna Przyczka, ul. Pana Tadeusza 6 m. 15, 06-100 Pułtusk, NIP: 5681604226
 8. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji oraz prawidłowego wykonania umowy najmu obiektu Dzikie Historie Młynik.
 9. Osoba rezerwująca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa ust. 4 jest warunkiem koniecznym do dokonania rezerwacji pobytu i zawarcia umowy z Dzikie Historie Młynik. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy najmu.
 11. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 30 dni od dnia zakończenia pobytu.
 12. Administrator nie będzie przekazywać danych Najemcy do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Osobie rezerwującej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Osoba rezerwująca, po dokonaniu rezerwacji otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail wstępne potwierdzenie rezerwacji , które obejmuje: termin pobytu, rodzaj oferty, ilość osób, cenę oraz informację o terminie i wysokości wpłaty opłaty rezerwacyjnej – przedpłaty, o której mowa w pkt II ust. 1 i 2. Wstępne potwierdzenie rezerwacji, jak i dalsza korespondencja w sprawie będzie kierowana przez Dzikie Historie Młynik na adres poczty elektronicznej, podany przez Osobę rezerwującą, zgodnie z ust. 9.
 15. Wstępne potwierdzenie rezerwacji, o którym mowa ust. 10 należy traktować jako informację, że obiekt Dzikie Historie Młynik jest wolny w dniu przyjęcia zgłoszenia i wstępnie, przez okres 7 dni od otrzymania zgłoszenia, tj do dnia płatności opłaty rezerwacyjnej – przedpłaty, o którym mowa w pkt II ust. 2, jest zablokowany na rzecz Osoby rezerwującej.

Potwierdzenie rezerwacji

 1. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej – przedpłaty w wysokości 30 % wartości całego pobytu na konto Dzikie Historie Młynik. Kwota opłaty rezerwacyjnej – przedpłaty jest podana we Wstępnym potwierdzeniu rezerwacji, o którym mowa Pkt I ust. 9.
 2. Płatności opłaty rezerwacyjnej – przedpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Osobę rezerwującą wstępnego potwierdzenia rezerwacji. Do tego czasu rezerwacja pozostaje rezerwacją wstępną.
 3. Nie wpłacenie opłaty rezerwacyjnej – przedpłaty w terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 4. Dzikie Historie Młynik, po otrzymaniu opłaty (co oznacza uznanie rachunku bankowego Dzikie Historie Młynik) zmienia rezerwację na potwierdzoną i informuje Osobę rezerwującą o dokonanym potwierdzeniu – e-mailowo lub telefonicznie.
 5. Dzikie Historie Młynik po potwierdzeniu rezerwacji zobowiązuje się do nie wynajmowania zarezerwowanego obiektu.
 6. Opłata za wynajem obiektu Dzikie Historie Młynik obowiązuje za cały okres wskazany w potwierdzonej rezerwacji. Jeżeli Gość nie przyjedzie do Dzikie Historie Młynik, w terminie objętym rezerwacją to Dzikie Historie Młynik traktować będzie brak przyjazdu po upływie doby, jak rezygnację z całego pobytu..
 7. Gość w przypadku opóźnienia przyjazdu o więcej niż 1 (jedną) dobę, może utrzymać aktywną rezerwację, pod warunkiem powiadomienia Dzikie Historie Młynik o takim opóźnieniu, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku rezerwacja nie zostanie anulowana przez kolejną dobę.
 8. Wpłata opłaty rezerwacyjnej – przedpłaty i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji oraz akceptację wszystkich regulaminów i zasad obowiązujących na terenie obiektu Dzikie Historie Młynik, dostępnych na stronie internetowej www.dzikiehistoriemlynik.pl oraz bezpośrednio w obiekcie.

Zasady płatności

1. Opłata rezerwacyjna – przedpłata

1.1. Opłata rezerwacyjna-przedpłata wpłacana jest w polskich złotych (PLN), na następujące konto:

Dzikie Historie Anna Przyczka
ul. Pana Tadeusza 6 m. 15
06-100 Pułtusk
NIP: 5681604226
REGON: 383426127
nr konta : 19 1050 1054 1000 0097 1503 4113

1.2. Prowizję od wpłaty ponosi Wpłacający.
1.3. W tytule wpłaty proszę podać nazwisko Osoby rezerwującej (jeśli opłata dokonywana jest z rachunku innej osoby) oraz datę zarezerwowanego pobytu.

2. Zapłata za pobyt

2.1. Zapłata za pobyt następuje najpóźniej w dniu przyjazdu.
2.2. Gość zobowiązany jest do zapłaty za cały zadeklarowany okres pobytu, w dniu przyjazdu, nawet w przypadku, gdy zamierza skrócić pobyt.

Anulowanie rezerwacji

1. Brak wpłaty opłaty rezerwacyjnej – przedpłaty, o której mowa w Pkt II ust. 1 w określonym terminie i wysokości powoduje automatyczne wygaśnięcie Wstępnej rezerwacji.
2. W przypadku anulowania rezerwacji, w terminie nie później niż 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia pobytu Osobie rezerwującej zwracane jest 50% wpłaconej opłaty rezerwacyjnej – przedpłaty.
3. W przypadku anulowania rezerwacji później niż 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia pobytu wpłacona opłata rezerwacyjna- przedpłata nie podlega zwrotowi.
4. W przypadku skrócenia pobytu, zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.